Karty, se kterými neprohraješKopie návrhu Otoč mobil.gifvyjmenovala-slova.eu-4.png

Matematika  4. třída

1. Písemné dělení jednociferným číslem

2. Práce s diagramy, Čísla do 10 000, Zaokrouhlování čísel na tisíce, desetitisíce a statisíce

3. Počítání desetitisíců a statisíců (písemné sčítání, odčítání, násobení desetitisíců)

4. Písemné sčítání a odčítání statisíců

5. Pamětné násobení a dělení tisícem, desetitisícem a stotisícem

6. Čísla nad 10 000, rovnice

7. Písemné násobení dvojciferným činitelem

8. Zlomky, Počítáme se zlomky

9. Sčítání a odečítání zlomků se stejným jmenovatelem, Přímá úměrnost, Aritmetický průměr

10. Geometrie - Přímky kolmé, Rýsování kolmic

11. Geometrie - Rýsování kolmic (daným bodem)

12. Geometrie - Rýsování kolmic (bodem, který neleží na přímce)

13. Geometrie - Rýsování rovnoběžek

14. Geometrie - Osa úsečky, střed úsečky, druhy trojúhelníků, trojúhelníková nerovnost

15. Geometrie - Pravoúhlý trojúhelník, Pravý úhel, Jednotky obsahu

16. Geometrie - Obvody a obsahy (obdélníku, čtverce, povrch krychle a kvádru)

17. Geometrie - Obvod trojúhelníku, Pravoúhlý trojúhelník, Rovnoběžníky

ZPĚT NA OBJEDNÁVKU